• Home
  • Blog
  • Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 4

Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament – Week 4

Deze week gaan we verder met de blogserie Verkeerd begrepen verzen van het Nieuwe Testament. We behandelen een aantal verzen die we kort bestuderen en waarbij we een overzicht maken van de problemen, de oplossing, wat aantekeningen en studies die we hebben gemaakt over dat vers of er mee te maken hebben. We gaan deze week verder met een aantal verzen uit Lucas 16 over de wet en de profeten die zijn uitgeroepen “tot Johannes”, Johannes 3:16-17, en Johannes 13 over nieuwe geboden van Christus.

Lucas 16:16-17
Probleem: “16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. 17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de Wet wegvalt.
Veel mensen leggen aan de hand van deze verzen uit dat op het moment dat Johannes de Doper kwam, de wet en de profeten niet langer van toepassing waren. Het probleem komt door de vertaling van het woord “tot” wat suggereert dat het ophield toen Johannes de Doper kwam.

Oplossing:
Het Grieks kan ook op deze manier worden weergegeven: De Wet en de Profeten tot aan Johannes, vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan.
De boodschap van dit gedeelte lijkt te zijn dat de Wet en de Profeten er waren om ons te vertellen hoe we moesten leven, doen en ons te waarschuwen voor het komende Koninkrijk der Hemelen. Toen kwam er een periode waarin geen profeten waren totdat Johannes de Doper kwam en krachtig begon te proclameren dat het Koninkrijk der Hemelen aanstaande was, dat mensen zich moesten bekeren en teruggaan naar God en Zijn wegen, in plaats van de menselijke wegen. Dit wordt diepgaand behandeld in onze studie “Tot Johannes”.

Johannes 3:16-17
Probleem: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Veel mensen begrijpen niet wat het woord “gelooft” betekent.

Oplossing:
Johannes 3:20-21 - 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie DE WAARHEID DOET, komt tot het LICHT, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn.
Wandelen zoals Jesjoea wandelde betekent dezelfde instructies te doen die Jesjoea deed (1 Johannes 2:6). Daarom is HEEL de Schrift instructie tot gerechtigheid (niet slechts een deel ervan) (1 Timotheüs 3:16). Vanuit een Bijbels standpunt moeten gelovigen leven naar wat ze geloven en geloven wat ze doen. Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie Geloven.

Johannes 13:34-35
Probleem: “34 Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. 35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Dit vers wordt vaak gebruikt om te laten zien dat Jesjoea aan de Torah toevoegde en dat wat Hij gebood iets anders was dan wat er in de Torah staat.

Oplossing:
Leviticus 19:18 - “18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.”
Jesjoea werkt gewoon verder uit wat er staat in een gebod dat in de Torah is gegeven. Als Jesjoea aan de Torah had toegevoegd, zou Hij hebben gezondigd (Deuteronomium 4:2). Daar gaat onze studie Een nieuw gebod over.

Sjalom,

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe